-

¿Te parece interesante?, tmola?; www.tmola.com

Monóvar/Monòver. Monover punto com

Luis Andres. Diseño y mantenimiento de páginas web

-

EN TU EMAIL. Las noticias de Monòver punto com en tu email

ActualidadArtículos AzorínCallejeroCine Cómo llegar Enlaces Fiestas
GastronomíaGeografía
Guía-ComercialHemerotecaHistoriaHumor
 JuegosLa ciudadMonumentosPublicidadRSSTeléfonos

Integre en su web o en su cliente RSS las noticias de Monòver punto com


 

 


 

 

 

 

 

 

Cartas, opinión y debate en Monòver punto com   
Añadir comentario, opinión, colaboración:

Las cartas de esta sección pueden contener opiniones distintas, o no, de las del editor

Sobre la inclusión de escritos en la web

<(©¿©)> escribe a cartas@monover.com <(©¿©)>


Valencià normatiu 4:
ELS PRONOMS PERSONALS 1

Valencià

Caracterització general: els pronoms forts i els febles

     S’anomena pronom la classe de paraules que equival funcionalment a tot un sintagma nominal i, en alguns casos, a un sintagma nominal precedit per una preposició. En general, els pronoms no admeten especificadors ni complements i formen una classe tancada, en la mesura que està constituïda per un nombre relativament reduït d’elements i no és possible crear-ne de nous.

     Dins de la categoria dels pronoms, s’inclouen els pronom personals, els relatius, els interrogatius i exclamatius, els demostratius neutres i alguns quantificadors.
     Els
pronoms personals designen les persones del discurs, i es classifiquen en forts (o tònics) i febles (o àtons):

     A més de les diferències de tonicitat, els pronoms forts i els febles presenten també diferències sintàctiques. Els pronoms forts, concretament, ocupen les mateixes posicions sintàctiques que un sintagma nominal, i per tant poden aparéixer en la posició pròpia del subjecte, dels complements directe i indirecte (precedits per a i duplicats per un pronom feble) o del complement d’una preposició:
     subjecte >
Ells tenen raó. - complement directe >Isabel em va avisar a mi. - complement indirecte > No ens han dit res a nosaltres. - complement d’una preposició >Hem lluitat molt per vosaltres. -

     Els febles, en canvi, no poden ocupar cap de les posicions sintàctiques anteriors, i necessàriament s’anteposen o es posposen al verb amb el qual formen una unitat prosòdica:
    
Ens va avisar. - Va avisar-nos. - No li hem dit res. -

     Els pronoms forts i els febles també presenten en determinats casos diferències informatives. En funció de complement directe i indirecte, concretament, és possible usar o bé un pronom feble o bé un pronom feble duplicat amb un pronom fort precedit per la preposició a:
     
M’han avisat. o M’han avisat a mi.
    
T’ha preguntat alguna cosa? o T’han preguntat a tu alguna cosa?
     No
els hem dit res
. o No els hem dit res a ells.

La forma dels pronoms personals forts:

  singular plural
1a persona jo, mi nosaltres
2a persona tu, vosté vosaltres, vostés
3a persona masculí ell ells
femení ella elles
reflexiu si

ELS PRONOMS FEBLES

     Els pronoms febles pertanyen a la classe dels clítics, elements àtons que depenen fonològicament d’un element tònic, anomenat hoste. Els pronoms febles, concretament, tenen com a hoste el verb, respecte al qual s’anteposen o es posposen formant una unitat prosòdica:
    
Em pareix bé. - Emporteu-vos la pilota!

     A més dels pronoms personals, que, com s’ha apuntat, poden ser forts o febles, hi ha uns altres pronoms febles que tenen un comportament semblant, i que es tractaran juntament amb els personals. Es tracta del pronom neutre (ho) i dels anomenats pronoms adverbials (ne i hi):
    
Ja ho sabia. - Volia comprar-ne quatre. - No hi ha manera d’acabar açò.

  singular  plural
personals 1a persona me nos
2a persona te vos
3a persona acusatiu masculí lo los
femení la les
datiu li los
reflexiu se

neutre

 

ho

adverbials  

ne

 

hi

     De manera paral·lela als pronoms personals forts, els pronoms personals febles presenten diferències formals relacionades amb les categories de persona (primera, segona i tercera persona), de nombre (singular i plural), de gènere (masculí, femení i neutre) i de cas (acusatiu i datiu, és a dir, complement directe i complement indirecte). En canvi, el pronom neutre i els pronoms adverbials no presenten variació. En aquells casos en què el pronom pot adoptar formes diferents, s’indica la que apareix darrere de verbs acabats en consonant.

     Amb l’excepció del pronom reflexiu se, tots els pronoms personals tenen formes diferents per al singular i el plural. En canvi, únicament els de tercera persona presenten formes diferents per a l’oposició de cas, i només els acusatius de tercera persona establixen distincions de gènere.

     Formes plenes, reforçades, reduïdes i elidides:

     A causa del seu caràcter àton, molts pronoms febles adopten formes diferents segons siguen proclítics o enclítics, i segons el tipus de contacte (vocàlic o consonàntic) que mantenen respecte al verb. Tenint en compte la forma i la posició dels pronoms, es parla de formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides. En aquells casos en què hi ha variació:

     a) La forma plena es posposa al verb acabat en consonant (o en diftong decreixent): donar-me, doneu-me.

     b) La forma reduïda es posposa a un verb acabat en vocal (que no siga la semivocal u final d’un diftong decreixent): dóna’m.

     c) La forma reforçada s’anteposa a un verb començat per consonant: em dóna.

     d) La forma elidida s’anteposa a un verb començat per vocal o h (el pronom la no s’elidix si el verb comença amb i o u àtones): m’envia.

     Tot seguit s’indiquen les diferents formes que pot adoptar cada pronom:

  A B C D E F
plena me te se ne lo los nos vos la les li ho hi
reduïda ’m ´t ´s ´n ´l ´ls ´ns us          
reforçada em et es en el els ens            
elidida m’        l’        

Valencià normatiu 4: ELS PRONOMS PERSONALS 1
Valencià normatiu, 3 - L´article definit
Valencià normatiu: Certificats Junta Qualificadora
Valencià normatiu, 2
Valencià normatiu, 1
Gramàtica, de SALT
Gramàtica normativa valenciana

Diccionari valencià online, Trobat
Gramàtica normativa valenciana

Lectures i dictats
Proves dels diferents nivells de la JQCV per a l’obtenció dels certificats oficials
Mes proves
Curs de valencià en línia INTER-VAL

Traductor SALT 3.0
Traducció valencià
Traducció català
 


<(©¿©)> Envía esta página por e-mail a otra persona <(©¿©)> 


Búsqueda en Monòver Punto Com

Búsqueda personalizada

Monóvar/Monòver. Monover punto com
Monòver punto com - ISSN 1885-4192
Cláusula de Exención de Responsabilidad
Copyright © 2003-2009, Luis Andrés, Todos los derechos reservados
Edita: Luis Andrés Pastor Oleaga, (Responsable y esclavo de esta idea)
03640 Monòver / Monóvar - Alicante (Spain)
cartas@monover.com

-
Monòver punto com - Estadísticas